HOME PAGE              TECHNOLOGY               SOFTWARE                  TRAINING                 INFORMATION                 JOIN US

备件定价

制定定价策略,制定新车型备件网点价和用户参考价,现有车型备件价格异常的分析及调价。

备件调研

全方位多角度收集、记录、整理与分析备件
网点价与用户参考价运动的历史、现状及其
发展变化的活动过程,并提出建设性、有效
性的策略建议。

精品设计

汽车精品一站式服务机构,寻求整体式解决方案,
以个性化产品实现汽车生活的全新体验。